Thông báo về việc thay đổi logo của Công ty TNHH MTV Điện Điện Tử Tin Học Minh Huy

Thông báo về việc thay đổi logo Công ty TNHH MTV Điện Điện Tử Tin Học Minh Huy.
Kể từ Ngày 09 Tháng 06 Năm 2015, logo mới của Minh Huy sẽ được chính thức áp dụng trong việc nhận diện cũng như giao dịch.